สินเชื่อรีไฟแนนซ์พลัส

สินเชื่อรีไฟแนนซ์พลัส

คุณสมบัติ

ดอกเบี้ย 0% นาน 6 เดือน สำหรับวงเงินรีไฟแนนซ์พลัส**
ดอกเบี้ย 0% นาน 3 เดือน สำหรับวงเงินอเนกประสงค์***

•  วงเงินรวมสูงสุด 10 ล้าน

•  ผ่อนนานสูงสุด 30 ปี
 

อัตราดอกเบี้ย


หมายเหตุ

 • ขอสงวนสิทธิ์โปรโมชั่นอัตราดอกเบี้ย 0% 6 เดือน สำหรับลูกค้าที่สมัครสินเชื่อรีไฟแนนซ์พลัสเท่านั้น รายละเอียดเป็นไปตามเงื่อนไขการพิจารณาสินเชื่อของธนาคาร
 • **วงเงินสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย มีอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี เท่ากับ 3.66% ต่อปี และอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา = 5.30% ต่อปี (คำนวณจากวงเงินกู้ 2 ล้านบาท ระยะเวลากู้ 30 ปี )
 • อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง
   
 • อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง *MRR ของ บมจ.ธนาคารไทยเครดิต ครั้งที่ 5/2566 เริ่มใช้วันที่ 12 ตุลาคม 2566 ปัจจุบัน *MRR = 10.15% ต่อปี ซึ่งเป็นอัตราดอกเบี้ยลอยตัวสามารถเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้
 • อย่างไรก็ตาม ลูกค้าควรกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหว
 • กรณีสมัคร MRTA ทุนประกัน และระยะเวลาคุ้มครองตั้งแต่ 80% ขึ้นไป ลูกค้าสามารถเลือกรับสิทธิประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
   

1.เลือกรับส่วนลดอัตราดอกเบี้ย

 • วงเงินสินเชื่อรีไฟแนนซ์** อัตราดอกเบี้ยจะลดลงอีก 0.15%ต่อปี ในเดือนที่ 7 เป็นต้นไป
 • วงเงินสินเชื่ออเนกประสงค์*** อัตราดอกเบี้ยจะลดลงอีก 0.50%ต่อปี ในเดือนที่ 4 เป็นต้นไป
 • หากยกเลิกประกัน MRTA หรือไม่ผ่านเงื่อนไขการทำประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อก่อนสัญญาครบกำหนด 3 ปี อัตราดอกเบี้ยจะถูกปรับขึ้นเป็นปกติตามเงื่อนไขผลิตภัณฑ์ที่ได้รับและเบี้ยประกันนั้นจะถูกนำไปใช้ชำระคืนเงินกู้ตามสัญญา
   

2.เลือกรับฟรีค่าจดจำนอง

 • กรณี เลือกรับฟรีค่าจดจำนอง หากยกเลิกประกัน MRTA หรือไม่ผ่านเงื่อนไขการทำประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อก่อนสัญญาครบกำหนด 5 ปี ในส่วนค่าเบี้ยประกันนั้นจะถูกนำไปใช้ชำระคืนเงินกู้ตามสัญญา
 • กรณีที่มีการชำระหนี้เสร็จสิ้นก่อน 5 ปี ลูกค้าต้องชำระคืนค่าจดจำนองให้กับธนาคาร

 

สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

คุณสมบัติผู้กู้ และ/หรือผู้กู้ร่วม

 • บุคคลธรรมดา สัญชาติไทย
 • อายุระหว่าง 20-65 ปี
 • กรณีพนักงานประจำ และผู้มีอาชีพอิสระ รายได้ 15,000 บาท ขึ้นไป และมีอายุงานไม่ต่ำกว่า 2 ปี
 • กรณีเจ้าของกิจการ รายได้ 50,000 บาท ขึ้นไปและดำเนินกิจการมาแล้วไม่ต่ำกว่า 2 ปี

เอกสารประกอบการสมัครเบื้องต้น

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/ทะเบียนบ้านของผู้กู้และคู่สมรส
 • สำเนาเอกสารหลักประกัน (โฉนดที่ดินและบ้าน/อาคารชุด)
 • สำเนาสัญญาเงินกู้ และใบเสร็จชำระค่างวดของสถาบันการเงินเดิมเดือนล่าสุด

   

พนักงานประจำ

 • สลิปเงินเดือนเดือนล่าสุด 3 เดือนย้อนหลัง หรือหนังสือรับรองเงินเดือน
 • สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 3 เดือน

อาชีพอิสระ

 • สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
 • เอกสารแสดงรายได้ เช่น เอกสารแสดงภาษีเงินได้ 50 ทวิ สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือนล่าสุด

 

เจ้าของกิจการ

 • ทะเบียนการค้าหรือใบสำคัญการจดทะเบียนพาณิชย์
 • สำเนาเดิมบัญชีธนาคารไม่น้อยกว่า 6 เดือนล่าสุด หรือเอกสารแสดงที่มาของรายได้
 • สำเนาหลักฐานการชำระภาษีต่างๆ 6 เดือนล่าสุด (ถ้ามี)
 • รูปถ่ายและแผนที่ตั้งกิจการ

   

****เงื่อนไขฟรีค่าประเมิน

 • ลูกค้าต้องได้รับการอนุมัติสินเชื่อเบื้องต้นในช่วงระยะเวลาตั้งแต่ วันที่ 1 ม.ค. 67- 31 ธ.ค. 67 และต้องจดจำนองให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 ม.ค. 68
 • ลูกค้าต้องรับผิดชอบสำรองชำระค่าประเมินราคาก่อน ณ วันที่เจ้าหน้าที่ Outsource เข้าประเมินราคาหลักประกัน
 • ธนาคารจะดำเนินการคืนค่าประเมินราคาที่ลูกค้าสำรองเข้าบัญชีเงินกู้โดยนำไปตัดชำระ ดอกเบี้ยเงินต้น และค่าธรรมเนียม จนถึงวันที่ทำรายการคืนเงิน (เงื่อนไขเป็นไปตามรูปแบบการตัดชำระเงินกู้ของธนาคาร)
 • เงื่อนไขการพิจารณาสินเชื่อเป็นไปตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด

ความเสี่ยงผลิตภัณฑ์

 • การชำระคืนเงินกู้ ลูกค้าต้องชำระค่างวดเต็มจำนวนทุกครั้งสม่ำเสมอให้ตรงตามวันที่ที่ธนาคารกำหนดไว้เป็นประจำทุกเดือนเพื่อไม่ก่อให้เกิดหนี้ค้างชำระ
 • กรณีผิดนัดชำระหนี้ คำนวณจากอัตราดอกเบี้ยปกติสูงสุดที่เรียกเก็บจริงตามสัญญาบวกเพิ่ม 3.00% ต่อปี แต่ไม่เกิน 18.00% ต่อปี โดยคำนวณจากเงินต้นของค่างวดที่ผิดนัดชำระไปจนกว่าจะชำระเสร็จ

คำเตือน

 • ลูกค้าควรกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหว
 • ลูกค้าควรเลือกการผ่อนชำระคืนสั้นๆ เพื่อช่วยประหยัดดอกเบี้ยได้
   

รายละเอียดประกอบการพิจารณา

ตารางเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์สินเชื่อรีไฟแนนซ์พลัส
อัตราดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อ (ต่อปี)
MLR
9.50%
MOR
9.08%
MRR
10.15%
MAR
7.90%
MGR
16.55%

ช่องทางการติดต่อ

โทรหาเรา
โทรหาเรา

พร้อมให้บริการคุณ 24 ชั่วโมงทุกวัน

ค้นหาสาขา
ค้นหาสาขา

พบกับบริการสาขา ตู้เอทีเอ็มใกล้เคียง หรือสะดวกที่สุด

ส่งข้อความหาเรา
ส่งข้อความหาเรา

หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม ส่งข้อความหาเรา