ประกาศความเป็นส่วนตัว

ธนาคารไทยเครดิต จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) เคารพในสิทธิความเป็นส่วนตัวของท่าน ธนาคารมีหน้าที่ให้ข้อมูล และแจ้งสิทธิแก่ท่านเมื่อท่านได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่ ธนาคาร ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ธนาคารจึงได้จัดทำและเผยแพร่ประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับ วิธีการที่ธนาคารเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ประเภทข้อมูล และวัตถุประสงค์ในการดำเนินการ รวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับระยะเวลาในการเก็บรักษา ข้อมูล สิทธิตามกฎหมายของท่าน มาตรการของธนาคารในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และวิธีการที่ท่านสามารถติดต่อธนาคาร ดังนี้

หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) หรือต้องการขอใช้สิทธิของท่าน โปรดติดต่อธนาคาร ผ่านช่องทาง ดังนี้

  • ลูกค้าสัมพันธ์: หมายเลขโทรศัพท์ 0-2697-5454
  • เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือหน่วยงานคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล: หมายเลขโทรศัพท์ 0-2697-5300 ต่อ 2130 หรืออีเมล pdpu@thaicreditbank.com หรือlegal-PDPA@thaicreditbank.com
  • สำนักงานใหญ่ของธนาคาร: เลขที่ 123 อาคารไทยประกันชีวิต ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400