ประกาศความเป็นส่วนตัว

ธนาคารไทยเครดิต จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) เคารพในสิทธิความเป็นส่วนตัวของท่าน ธนาคารมีหน้าที่ให้ข้อมูล และแจ้งสิทธิแก่ท่านเมื่อท่านได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่ ธนาคาร ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ธนาคารจึงได้จัดทำและเผยแพร่ประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับ วิธีการที่ธนาคารเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ประเภทข้อมูล และวัตถุประสงค์ในการดำเนินการ รวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับระยะเวลาในการเก็บรักษา ข้อมูล สิทธิตามกฎหมายของท่าน มาตรการของธนาคารในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และวิธีการที่ท่านสามารถติดต่อธนาคาร ดังนี้

ประกาศความเป็นส่วนตัว สำหรับลูกค้า

ประกาศความเป็นส่วนตัว สำหรับลูกค้า

ประกาศความเป็นส่วนตัว สำหรับคู่ค้า

ประกาศความเป็นส่วนตัว สำหรับคู่ค้า

ประกาศความเป็นส่วนตัว สำหรับพนักงาน นักศึกษาฝึกงาน อดีตพนักงาน สมาชิกในครอบครัว ผู้ค้ำประกันการปฏิบัติงาน และบุคคลอ้างอิง

ประกาศความเป็นส่วนตัว สำหรับพนักงาน นักศึกษาฝึกงาน อดีตพนักงาน สมาชิกในครอบครัว ผู้ค้ำประกันการปฏิบัติงาน และบุคคลอ้างอิง

ประกาศความเป็นส่วนตัว สำหรับผู้สมัครงาน ผู้สมัครฝึกงาน สมาชิกในครอบครัว และบุคคลอ้างอิง

ประกาศความเป็นส่วนตัว สำหรับผู้สมัครงาน ผู้สมัครฝึกงาน สมาชิกในครอบครัว และบุคคลอ้างอิง

ประกาศความเป็นส่วนตัว สำหรับกรรมการ และผู้ถือหุ้น

ประกาศความเป็นส่วนตัว สำหรับกรรมการ และผู้ถือหุ้น

ประกาศความเป็นส่วนตัว สำหรับผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ ได้แก่ ผู้เข้าร่วมการประชุม และงานอบรม/สัมมนาของธนาคารฯ

ประกาศความเป็นส่วนตัว สำหรับผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ ได้แก่ ผู้เข้าร่วมการประชุม และงานอบรม/สัมมนาของธนาคารฯ

ประกาศความเป็นส่วนตัว สำหรับการใช้งานกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)

ประกาศความเป็นส่วนตัว สำหรับการใช้งานกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)

ประกาศความเป็นส่วนตัว สำหรับบริการโมบาย แบงค์กิ้ง แอปพลิเคชัน

ประกาศความเป็นส่วนตัว สำหรับบริการโมบาย แบงค์กิ้ง แอปพลิเคชัน

หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) หรือต้องการขอใช้สิทธิของท่าน โปรดติดต่อธนาคาร ผ่านช่องทาง ดังนี้

  • ลูกค้าสัมพันธ์: หมายเลขโทรศัพท์ 0-2697-5454
  • เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือหน่วยงานคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล: หมายเลขโทรศัพท์ 0-2697-5300 ต่อ 2130 หรืออีเมล pdpu@thaicreditbank.com หรือlegal-PDPA@thaicreditbank.com
  • สำนักงานใหญ่ของธนาคาร: เลขที่ 123 อาคารไทยประกันชีวิต ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400